Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Podľa prieskumu sa väčšina zamestnancov vráti do kancelárií najskôr za rok

Podľa prieskumu sa väčšina zamestnancov vráti do kancelárií najskôr za rok
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
30. 6. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosť Xerox predstavila výsledky nového celosvetového prieskumu medzi IT odborníkmi z piatich krajín. V ňom sa zamerali na budúcnosť práce a na priority v podpore flexibilného pracovného prostredia v čase po ústupe súčasnej pandémie. Výsledky ukazujú, že približne 82 % pracovníkov sa vráti do zamestnania v rozmedzí 12-18 mesiacov.

Spoločnosti investujú do nových zdrojov za účelom podpory zamestnancov ako v kancelárskom, tak aj vzdialenom režime. Viac ako polovica respondentov zvyšuje svoje technologické rozpočty a tretina plánuje zrýchliť digitálnu transformáciu v dôsledku pandémie COVID-19.

Prieskum Výskum budúcnosti práce (Future of Work Survey) spoločnosti Xerox, ktorý zos-tavila nezávislá spoločnosť Vanson Bourne, zhromaždil odpovede od 600 IT odborníkov vrátane vrcholových manažérov (C-level) z USA, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska. Vybrané boli firmy s aspoň 500 zamestnancami.

Respondenti zdôrazňovali predovšetkým výzvy spôsobené náhlym prechodom na vzdialený režim práce. 72 % uviedlo, že z technologického hľadiska neboli úplne pripravení. Okrem technologických problémov (29 %) bola pre nich problematická aj komunikácia medzi tíma-mi/zamestnancami (26 %) a schopnosť udržania pozornosti (25 %).

„Na Slovensku pandémia spôsobila zmenu uvažovania vo firmách všetkých veľkostí. Stretli sme sa so zvýšeným záujmom ako o služby spojené s riadením dokumentov, tak s ich vyťažovaním. Vďaka tejto extrémnej situácii sme si mohli vyskúšať všetky výhody, ktoré digitalizácia administratívnych úkonov spojených s dokumentmi vo firme prináša. Adaptovali sme sa na zmenu všetci neuveriteľne rýchlo. Moderné technológie a softwarové riešenia nám umožnia skutočne zmeniť spôsob, ktorým pracujeme. A naši zákazníci tento trend svojim správaním len potvrdzujú. Vzdialený prístup do všetkých úložísk, správa obsahu, schvaľovacie procesy, bezpečnosť, ako dát, tak systémov, to všetko sa stalo v období pan-démie prioritou. Mnohí naši zákazníci to riešili ihneď a ďalší to riešia teraz, pretože zistili, že flexibilita prináša v každom odvetví množstvo výhod a hlavne úspor. Tento trend bude jed-noznačne pokračovať. Napriek tomu sú miesta, kde je človek nenahraditeľný a byť tam skrá-tka musí. Rozhodne teda v blízkej dobe úplne nezmiznú z kancelárií ani ľudia ani papier,“ hovorí Peter Halmo, riaditeľ Xerox Limited na Slovensku.

„Aj keď nie sú pochybnosti o tom, že pandémia COVID-19 zmenila spôsob, akým ľudia pracujú, náš výskum zistil, že mnoho spoločností plánuje v priebehu času návrat väčšiny zamestnancov späť do kancelárskeho prostredia. To môže byť spôsobené rôznymi dôvodmi vrátane komunikácie, rýchlosti rozhodovania a rozvoja talentov,“ uviedol Steve Band-rowczak, prezident a vedúci prevádzky spoločnosti Xerox. „Súčasný náhly výpadok a pre-biehajúce hybridné pracovné prostredie odhalili technologické medzery, ktoré v nadchádza-júcich mesiacoch vyžadujú nové alebo dodatočné investície."

Kľúčové zistenia výskumu:

 

Podniky plánujú návrat väčšiny zamestnancov do kancelárií, zásady vzdialeného režimu ale nezmiznú.

Pred zavedením požiadaviek na prácu z domova bolo pre 33 % respondentov najväčšou starosťou zabezpečenie sietí/dát a súkromia v súvislosti so vzdialeným režimom; 24 % zmienilo produktivitu zamestnancov a 16 % technologickú in-fraštruktúru. Tieto obavy spolu s presvedčením 95 % respondentov o dôležitosti osobnej komunikácie pre osobný rozvoj a hodnotenie schopností naznačujú, že väčšie rozšírenie práce na diaľku nenahradí tradičný kancelársky priestor.

V súčasnej situácii sa však menia postoje a politika vrcholových manažérov. Z opýtaných krajín majú najpravdepodobnejší nárast dôvery v práci na diaľku v USA (86 %) nasledované Veľkou Britániou (80 %), Nemeckom (80 %), Kanadou (77 %) a Francúzskom (75 %). 58 % spoločností navyše plánuje zmeniť svoje pravidlá pre prácu z domova počas budúceho roku. To zdôrazňuje potrebu firiem podporovať hy-bridnú pracovnú silu.

Čo si z toho odniesť? Zamestnanci sa nemusia vracať do kancelárie všetci naraz, dokonca ani nie v rovnakom počte ako v čase pred pandémiou. Podpora hybridnej pracovnej sily zo strany spoločností je tak v dohľadnej budúcnosti veľmi dôležitá.

Nariadenia sťažujúce bežný režim rýchlo odhalili technologické problémy, ktorými spoločnosti trpia.

Rýchly prechod na vzdialený režim bol pre väčšinu podnikov náročný. Len 28 % spoločností bolo plne pripravených a 29 % zdôraznilo, že práve technologické ne-dostatky im spôsobovali najväčšie problémy.

Z dotazovaných krajín bolo na náhly prechod najmenej pripravené Francúzsko, zatiaľ čo najlepšie spoločnosti v USA. Ak ide o samotnú technológiu, tak najväčšou výzvou bola vzdialená podpora IT (35 %), neadekvátne riešenia pracovných postupov (27 %), nedostatok nástrojov pre komunikáciu a spoluprácu (22 %) a nedostatok cloudových riešení (10 %). 85 % podnikateľských lídrov tiež chýbal jednoduchý prístup ku svojim kancelárskym tlačiarňam, pričom najviac chýbali respondentom z USA (93 %), Nemecka (92 %) a Francúzska (91 %).

Čo si z toho odniesť? S cieľom zmierniť budúce narušenie fungovania svojich spoločností, ako bol rýchly prechod na vzdialený režim vyplývajúci z pandémie ochorenia COVID-19, budú podniky vyhľadávať investície do nových technológií a zároveň využívať pridanú hodnotu svojich už existujúcich nástrojov za účelom urých-lenia procesov vedúcich k digitálnej transformácii.

Prioritou pre zaobstarávanie nových technológií bude stále väčší dôraz na podporu zamestnancov.

V dôsledku odhalených technologických medzier 70 % IT lídrov celosvetovo prehod-nocuje výdavky v rámci svojho rozpočtu. Spoločnosti zvyšujú investície pre-dovšetkým do vzdialených technologických zdrojov (55 %), alebo hybridných kance-lárskych a vzdialených zdrojov (40 %). Ďalej investujú do cloudového softwaru (65 %), vzdialeného systému IT (63 %) a softwarov zjednodušujúci spoluprácu a podporu (52 %).

Hardware (notebooky, tlačiarne) boli ďalšou problematickou položkou. Obzvlášť pre spoločnosti sídliace vo Francúzsku. 22 % respondentov hardware uviedlo ako naj-dôležitejšiu položku v súvislosti s produktivitou práce, technológiami a celkovou pracovnou skúsenosťou.

Čo si z toho odniesť? Ochorenie COVID-19 popohnalo plány digitálnej transformácie. Spoločnosti sa opäť zameriavajú na uspokojovanie pracovných potrieb svojich zamestnancov, a to cez investície do hardwarových i softwarových riešení.

Ilustračné foto (Zdroj: Pixabay).

(Zdroj: Tlačová správa Xerox)