Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Historicky najvyšší grant EÚ dostal energetický projekt ACON

Historicky najvyšší grant EÚ dostal energetický projekt ACON
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
21. 6. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON Distribuce získali od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna EUR na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektmi spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant.

Projekt ACON (Again Connected Networks) sa sústreďuje na nasadzovanie prvok inteligentných sietí do distribučných sústav. Vďaka takzvaným smart technológiám budú do vybraných lokalít nasadené nové pripájania obnoviteľných zdrojov. Projektu ACON, ktorý je jedným z najvýznamnejších spoločných slovensko-českých projektov v energetike a zároveň podporuje európske ciele v oblasti energetiky, vyjadrili podporu Peter Žiga, minister hospodárstva SR a Karel Havlíček, minister priemyslu a obchodu ČR. Obaja rezortní ministri, spolu s partnermi projektu, podpísali dnes v Bratislave Vyhlásenie o podpore projektu ACON s cieľom zabezpečiť plynulú implementáciu jednotlivých cieľov projektu.

„Veľmi pozitívne vnímam najmä to, že ACON je prvý medzinárodný projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi európskymi projektmi spoločného záujmu (PCI). Som rád, že aj tento projekt je jeden z konkrétnych príkladov, ako energetická únia pomáha modernizovať európske hospodárstvo a jeho priemysel a umožňuje realizáciu inteligentných (smart) riešení. Zároveň uľahčí zapojenie miestnych obnoviteľných zdrojov, elektromobilov a batérií pre skladovanie energie,“ uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu.

Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou, čím sa výrazne posilní integrácia trhov s elektrinou oboch krajín a budú vytvorené podmienky pre vznik ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívané smart grid technológie, prostredníctvom ktorých sa vytvorí technické prostredie, umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.

Ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Ilustračné foto (Zdroj: ACON)

„Na to, aby slovenské hospodárstvo držalo krok s globálnou konkurenciou, nevyhnutne potrebujeme inovatívne riešenia. Ministerstvo hospodárstva podporuje inovácie v slovenských mestách v oblasti smart cities. Preto veľmi vítam projekty ako ACON, vďaka ktorému získame aj cenné skúsenosti v oblasti inteligentných sietí v regióne strednej a východnej Európy. Aj s pomocou tohto projektu získame nové komunikačné prvky a aj inteligentné riadenie. Následne sa zvýši informovanosť, zlepší prepojenie a v budúcnosti budeme môcť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre,“ uviedol Peter Žiga, minister hospodárstva SR.

„Projekt ACON přinese na obou stranách hranic masivní implementaci chytrých technologií, ktoré jsou klíčovým prostředkem pro budoucí rozvoj energetické sítě. Ta bude v dalších letech vystavena velkým výzvám – napríklad v podobě nezadržitelného nástupu nových zdrojů založených právě na chytrých technologiích. Inteligentní sitě tak sehrají důležitou roli ve zvyšování energetické nezávislosti obyvatel a v podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. A beze sporu se stanou základním kamenem pro budování větších systémů, jako jsou chytré domácnosti a následně i chytrá města,“ vysvetľuje Karel Havlíček, minister priemyslu a obchodu ČR.

„Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementácia smart prvkov umožní lepší monitoring a riadenie celej sústavy a prispeje k jednoduchšej identifikácii potenciálnych porúch v sieti. Celková hodnota projektu je 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR,“ zhodnotil benefity projektu Jochen Kley, predseda predstavenstva ZSE.

„ACON je zcela v souladu s naší strategií masivně do distribuční sítě zavádeť inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivnost i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové vedení sítí. To přinese zejména zlepšení infrasstuktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií,“ uvidel Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva E.ON Distribuce.

Ilustračné foto (Zdroj: ACON)

„Projekt ACON, zameraný na riešenia na úrovni distribučných sústav, vytvára veľký potenciál aj pre efektívnejšie dispečerské riadenie dotknutých elektrizačných sústav a teda bude prínosom pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky ako celok,“ zhodnotil projekt z pohľadu prevádzkovateľa prenosovej sústavy Miroslav Obert, predseda predstavenstva SEPS.

„Pro využití potenciálu konceptu smart grid je zapotřebí silné přenosové i distribuční soustavy. Projekt ACON vnímane jako další krok, který přispěje k efektivní integraci nových technologií a přispěje k rozvoji ekonomicky efektivní udržitelné elektrizační soustavy s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek jak v České republice, tak na Slovensku,“ dodal Martin Durčák, predseda predstavenstva ČEPS.

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť k digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia jej používateľom. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 percent z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu prestavujú približne 50 percent.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Bližšie informácie o projekte: www.acon-smartgrids.eu

Historicky najvyšší grant EÚ dostal energetický projekt ACON.

(Zdroj: Tlačová správa ACON)