Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Technológie využitia biomasy vedú k obnoviteľnej energii. Ako je na tom Slovensko?

Technológie využitia biomasy vedú k obnoviteľnej energii. Ako je na tom Slovensko?
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
28. 8. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Biomasa prispieva k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska a tiež k plneniu záväzku SR zvýšiť podiel obnoviteľnej energie. Pri výrobe tepla a kombinovanej výrobe elektriny a tepla v energetických prevádzkach sa ročne spotrebuje len 9,7 % z vyťaženého dreva, zvyšok vyťaženého dreva končí inde.

Drevná štiepka sa stala populárnou témou posledných mesiacov. Zdravé lesy sú pre nás všetkých mimoriadne dôležité, rovnako ako zdravé životné prostredie a udržateľná energetika. Nadšenie pre boj o záchranu lesov je však v poslednej dobe také veľké, že fakty aj zdravý rozum zostávajú často mimo diskusie a vo svojej podstate idú aj proti samotný lesom. Odborníci sa preto rozhodli zhrnúť argumenty a dáta s cieľom zastaviť ľahko šíriteľné dezinformácie.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase zahŕňa odborníkov z oblasti lesníctva ako aj využitia biomasy v energetickom sektore. Jej cieľom je vyvracať mýty a poukazovať na fakty o lesoch a spôsobe využitia rôznych druhov vyťaženého dreva, vrátane biomasy v energetike.

Fakty o lese a biomase

- Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch
- Fámy o ubúdaní lesov sú nepravdivé
- Zdravé lesy, zdravé životné prostredie a udržateľná energetika môžu byť v súlade

Slovenská republika má mať do roku 2020 podiel obnoviteľnej energie 14% z celkovej spotreby energie. Pritom v roku 2017 klesol tento podiel späť z 12,9 % na 12%. Česká republika mala stanovený cieľ 13%, v súčasnosti už dosiahla 14,9%. Maďarsko malo cieľ 13%, aktuálny podiel má 14,2%.

„Podľa júnovej dohody Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie by podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v rámci EÚ mal byť do roku 2030 až 32%. Cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie môže Slovenská republika naplniť aj s pomocou využívania biomasy,“ povedal Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

„Bezpečnosť dodávok energie našim spotrebiteľom je pre nás kľúčová a tú dosiahneme len ak budeme mať palivový mix rôznorodý a nie založený len na jednom palive, napr. plyne, alebo uhlí. Biomasa dáva možnosť zvyšovať energetickú bezpečnosť a znižovať závislosť od dodávok zdrojov energie zo zahraničia. Súčasne sa v domácej ekonomike prejavuje synergický efekt, pretože finančné výnosy z výroby a spracovania štiepky zostávajú na Slovensku, vytvárajú zamestnanosť v regióne a pracujú v prospech vidieckeho prostredia”, dodáva Janiš.

Biomasa je domácim, obnoviteľným a cenovo dostupným zdrojom energie, zahŕňa drevo, aj také, ktoré je napadnuté lykožrútom a les je potrebné od neho vyčistiť a tým ho ozdraviť.

„V súčasnosti sa veľmi ľahko šíria hoaxy na rôzne témy, podobne je tomu aj v oblasti ťažby a spracovania dreva. Hocikto sa cíti byť odborníkom na problematiku zdravých lesov a energetiky. A jednoduchšie a rýchlejšie sa rozšíria dezinformácie, ako sa hľadá pravda a overujú fakty. Zdravé lesy a životné prostredie sú dôležité pre nás všetkých, rovnako ako aj udržateľná energetika,“ povedal Janiš.

„Mylnými informáciami sa vyvoláva aj falošný dojem, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na drevnú štiepku za účelom jej následného využitie v energetike. Celková ročná ťažba dreva v roku 2017 predstavovala 9,39 milióna m3 hrubého dreva. Z toho sa 4,94 miliónov m3, teda 52,6 %, vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. K údaju o vyťaženom hrubom dreve treba pripočítať ťažobné zvyšky tvorené konármi, tenšinou, či vrcholcami stromov, ktoré sa dajú využívať len v energetike a tvoria dodatočných cca 25 % z objemu hrubého dreva, čo predstavuje cca 2,3 mil. m3“, povedal Milan Oravec z Národného lesníckeho centra a hovorca iniciatívy Pravda o biomase.

„Celkový bežný prírastok hrubiny dreva bez kôry bol v roku 2017 cca 12 miliónov m3, čiže podiel ťažby dreva na prírastku bol 78 %. Čo sa týka kvality dreva, na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy, zvyšky po ťažbe, t. j. konáre s priemerom do 7 cm, odrezky, korene, vrcholce stromov tzv. tenšina. Tieto zvyšky po ťažbe sa v minulosti nekontrolovane spaľovali v lesoch a v súčasnosti sú významným zdrojom pre energetický sektor,“ dodal Oravec.

„Z celkového množstva vyťaženého dreva sa na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla spotrebovalo menej ako 10 %. Pritom sa na energetické využitie používa iba 21 % z celkového potenciálu hmoty vhodnej na energetické využitie. Ak k tomuto množstvu drevnej hmoty pripočítame nikde nevykazované prerezávky lesa, odpad z čistenia brehových porastov a podobne, podiel využívania drevnej hmoty v energetike sa ešte výrazne zníži“, povedal Peter Chrust zo štátneho podniku Lesy SR.

„Napriek týmto skutočnostiam sa v spoločnosti šíria fámy, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na štiepku na energetické využite. Faktom však je, že väčšia časť kvalitného vyťaženého dreva sa využíva práve na primárnu výrobu v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle alebo končí v zahraničí“ povedal Janiš.

„Ukazovanie prstom na energetický sektor, ako na niekoho, kto drancuje slovenské lesy, je slepá stopa. Pre porovnanie, napr. len vývoz dreva v roku 2016 dosiahol oficiálnu hodnotu 2,45 milióna m3 hrubiny, čo je takmer 2,7 krát viac ako je objem štiepky spotrebovanej na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla“, povedal Janiš.

„Fáma o ubúdaní lesov je nepravdivá, nakoľko podľa Zelenej správy 20171) sa rozloha lesných porastov medzi rokmi 2015 a 2016 zvýšila o 1998 hektárov, v roku 2016 v lesoch pribudlo cca 1,9 milióna ton hrubiny a v roku 2015 to bolo 1,125 milióna ton hrubiny. Faktom tiež je, že Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch – až 42 m3 na hektár,“ uzavrel Oravec. Treba tiež dodať, že pri zhodnocovaní guľatiny vyvezenej do zahraničia, zvyšky po jej spracovaní, napr. odrezky, zostávajú v zahraničí, kde sa využívajú najmä na energetické účely.

(Zdroj: Tlačová správa Pravda o biomase)